Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HÔNG BÁO V/v rà soát, thống kê danh sách người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tam Vinh

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Xà TAM VINH                                                                                                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: ... /TB –UBND                                                                                                                                                Tam Vinh, ngày tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v rà soát, thống kê danh sách người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động bị thiếu việc làm,

mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tam Vinh

Thực hiện Công văn số 33/LĐTBXH-LĐVL ngày 06/04/2020 của Phòng LĐTB&XH huyện Phú Ninh về việc hướng dẫn rà soát, thống kê danh sách người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo với phòng LĐTB&XH về tình hình việc làm, thu nhập của người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Nay UBND xã Tam Vinh thông báo nội dung rà soát như sau:
1. Đối tượng: người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (bao gồm cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc không có giấy phép kinh doanh, kể cả các nhóm trẻ gia đình) tạm dừng hoạt động mất việc làm hoặc thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
2. Thời gian rà soát, cung cấp thông tin: từ ngày 08/04/2020 đến ngày 09/04/2020.
3. Đề nghị các đối tượng liên quan khẩn trương liên hệ Trưởng BND thôn nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú để cung cấp thông tin hoặc liên hệ trực tiếp CB phụ trách lĩnh vực LĐTB&XH xã qua số điện thoại 0974963067 để cung cấp thông tin. Nội dung thông tin cần cung cấp: Họ và tên người lao động, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, tình trạng việc làm, thu nhập bình quân/tháng trước khi mất việc làm.
Lưu ý: Không thực hiện rà soát đối với lao động là chủ cơ sở, lao động làm việc không thường xuyên. Sau thời gian trên nếu người lao động nào không liên hệ thì mọi quyền lợi sau này UBND xã Tam Vinh không chịu trách nhiệm.
Vậy UBND xã Tam Vinh thông báo cho đối tượng trên được biết. Đề nghị Đài truyền thanh xã, Trưởng BND các thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết và khẩn trương thực hiện đảm bảo./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Thông tin tuyên truyền HÔNG BÁO V/v rà soát, thống kê danh sách người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tam Vinh
Green Blue Orange Back to Top