Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

TAM VINH, KẾT QUẢ SAU 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

TAM VINH, KẾT QUẢ SAU 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Qua hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Đảng bộ xã Tam Vinh đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đạt những kết quả ghi nhận, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

duy 2

Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của cấp trên

Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Đảng bộ xã Tam Vinh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xây dựng và ban hành các kế hoạch để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ nội dung công việc cần làm ngay, làm thường xuyên và những việc cần làm theo lộ trình, thời gian cụ thể; phân công trách nhiệm và phương pháp tiến hành. Các chi ủy, chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu là nòng cốt phải kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tiếp tục rà soát, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Trong đó chuyển biến rõ nét nhất là các cấp ủy Đảng đã quyết tâm mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng lên, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, những vấn đề tồn tại, nổi cộm bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm đã được các cấp, các ngành giải quyết kịp thời dứt điểm. Đặc biệt, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc xảy ra sai phạm.

Việc xây dựng cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên theo hướng dẫn 08-HD/HU, ngày 19/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh được Đảng ủy chỉ đọa thực hiện đảm bảo: 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018; Kết quả thực hiện cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 của cán bộ, đảng viên là: sau khi cam kết, cán bộ đảng viên thực hiện tiếp tục đẩy mạnh, thực hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Qua việc cam kết, cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công việc được giao. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Trước đây, nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ chưa thực sự đảm bảo theo nội dung cụ thể nên vai trò của đảng viên chưa thực sự được phát huy. Tuy nhiên, từ khi thực hiện Nghị quyết đến nay, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới cho nên đã giải quyết được nhiều việc ở địa phương. Cùng với việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ thì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ cũng được chú trọng thực hiện; trong buổi sinh hoạt lồng ghép đánh giá những việc làm được và những việc chưa làm được để ra Nghị quyết thực hiện có hiệu quả trong tháng sau. Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp ủy được thực hiện đầy đủ trình tự các bước theo hướng dẫn của cấp trên. Việc tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành; đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phân tích làm rõ những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân. Tập trung kiểm điểm theo nội dung gợi ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, xác định nguyên nhân khuyết điểm và trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương được nhanh chóng nắm bắt và đưa ra bàn bạc, giải quyết một cách nhanh chóng và thỏa đáng. Qua kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ cũng như Ban Chấp hành đã nhìn nhận, giải trình nghiêm túc những gợi ý kiểm điểm của cấp trên, chủ động đề ra biện pháp khắc phục cụ thể. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc còn tồn tại trong công tác cán bộ, mội trường, những vấn đề còn tồn trọng trong công tác xây dựng co bản...và đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kế hoạch khắc phục đã đề ra, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Làm tốt việc giám sát đầu tư của cộng đồng về chất lượng các công trình xây dựng cơ bản tại xã. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; kỷ luật Đảng. Trong năm 2018 Đảng ủy tập trung chỉ đạo, rà soát và giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc các năm trước, tình hình an ninh trật tự, các tồn tại trong công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng ở xã, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau dồn điền đổi thửa...

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 theo đúng kế hoạch. Trong đó, UBKT Đảng ủy tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra khi có đơn thư tố cáo...Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phát sinh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức và chất lượng đổi ngũ cán bộ, đảng viên. Trong năm 2018, Đảng ủy đã tiến hành thẩm tra, các minh làm rõ, xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách 01 đảng viên, đề nghị cấp trên xóa tên 01 đảng viên.

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã Tam Vinh có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quan tâm giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng gắn chặt với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Thật sự dân chủ, chặt chẽ và nghiêm minh trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch cán bộ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục thực hiện đảm bảo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xem đây là những giải pháp cơ bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, đồng thời thực hiện có hiệu quả các Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Kịp thời chấn chỉnh trong học tập gắn với viết thu hoạch, xây dựng cam kết của cá nhân trong phòng chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng trong công tác phát triển đảng viên và thường xuyên đánh giá, rà soát đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Xây dựng quy định và thực hiện người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và chỉ đạo xử lý những kiến nghị thỏa đáng của nhân dân. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Nghị quyết; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện nghị quyết./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng TAM VINH, KẾT QUẢ SAU 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA ĐẢNG
Green Blue Orange Back to Top